Diary · Research

[Day 31] New ideas for citation research

Problem:

Xuất phát từ nhu cầu thường gặp khi bắt đầu tìm hiểu một vấn đề. Theo quy trình, chúng ta sẽ nghĩ đến các keywords cho vấn đề của mình sau đó search theo keywords tìm các tài liệu liên quan.

Obstacles:

  • Việc đưa ra một thứ tự đọc rất khó để đánh giá tốt hay không: cần expert đánh giá, expert cần đọc hết các publications (books) mới có thể đánh giá -> mang tính cảm quan.

Old idea:

  • Input: a keyword
  • Output: a publication order / a reading order

Or

  • Input: a publication list
  • Output: a publication order

New idea:

  • Input: a publication list of a survey
  • Output: a publication order / tree order

Motivation:

Evaluation:

  • Từ 1 bài survey -> lấy ra refs -> expert đọc hiểu context và dựng 1 graph mối quan hệ giữa những refs đó (refs ko liên quan sẽ ko có cạnh nối). Mối quan hệ ở đây được định nghĩa dựa theo cách tiếp cận.
  • List refs của survey -> mapping lên citation network đầy đủ (giả sử có tất cả các bài publications) -> dựa trên network này rút ra 1 graph chỉ còn các node là các bài refs và xem mối quan hệ giữa chúng.
  • Compare 2 graph trên -> nếu similar -> SUCCESS! -> citation thay thế cho context của các hướng tiếp cận.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s