Research

To do list (update – 10/10)

Knowledge: word2vec SVD - singular-value-decomposition CNN, RNN LSTM Auto ML Reinforcement learning Papers: One model to learn them all

Advertisements
Diary · Research

[Day 31] New ideas for citation research

Problem: Xuất phát từ nhu cầu thường gặp khi bắt đầu tìm hiểu một vấn đề. Theo quy trình, chúng ta sẽ nghĩ đến các keywords cho vấn đề của mình sau đó search theo keywords tìm các tài liệu liên quan. Obstacles: Việc đưa ra một thứ tự đọc rất khó để đánh giá… Continue reading [Day 31] New ideas for citation research